صفحه نخست

درباره ما

ارتباط با ما

قانون احوال شخصيه اهل تشيع و قانون منع خشونت عليه زن توشيح گرديد

منبع: http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=663

رييس جمهوري اسلامي افغانستان، تعديلات، حذف و ايزاد در قانون احوال شخصيه اهل تشيع و قانون منع خشونت عليه زن را طي فرامين تقنيني جداگانه‌اي، روز يکشنبه 28 سرطان 1388توشيح نمود.
به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران، قانون احوال شخصيه اهل تشيع که به اساس مصوبه شماره 114 مورخ 19 دلو1387ولسي جرگه و مصوبه شماره 102 مورخ 4 دلو1387مشرانوجرگه شوراي ملي تصويب وبه موجبفرمان شماره173مورخ 29حوت 1387 توشيح گرديده بود با صدور حکم شماره 405 مورخ 18 حمل 1388 رياست جمهوري اسلامي افغانستانمورد بازنگري قرار گرفت و بعد از سه ماه کار فشرده حقوقدانان و مشوره با علماي جيد، نهاد هاي مدني، حقوقي و اهل خبره کشور تعديلات، حذف و ايزاد در برخي مواد قانون مذکور به جلسه شوراي وزيران جمهوري اسلامي افغانستان ارايه گرديد.
تغييرات پيشنهادي در قانون احوال شخصيه اهل تشيع همراه با قانون منع خشونت عليه زن به داخل 4 فصل و 44 ماده براساس مصوبه شماره 16 مورخ 15سرطان 1388 شوراي وزيران جمهوري اسلامي افغانستان تاييد وروز يک شنبه مورد توشيح رييس جمهوري اسلامي افغانستان قرار گرفت.
در اين فرامين وزير عدليه و وزير دولت در امور پارلماني موظف گرديدند تا فرامين متذکره را در اولين جلسه شوراي ملي بعد از تاريخ صدور اين فرامين ارايه نمايند.
آقاي سروردانش وزير عدليه جمهوري اسلامي افغانستان پس از توشيح اين دو قانون توسط رييس جمهوري گفت که در سطح کشور به اين دو قانون نياز عاجل وجود داشت، از يک سو در شرايطي بوديم که به قانون احوال شخصيه، خصوصاً در محاکم کشور نياز عاجل بود و از سوي ديگر با توجه به آمار افزايش خشونت عليه زنان در کشور و مشکلاتي که از اين جهت متوجه قشر عظيمي از شهروندان بود، ضرورت بود تا هر چه زودتر اين دو قانون در مطابقت با ماده 79 قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان توشيح شود.
ماده هفتادونهم قانون اساسي کشور مي گويد: حکومت مي‌تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند. فرامين تقنيني بعد از توشيح رييس جمهور حکم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال 30 روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود.
وزير عدليه تصويب و توشيح قانون احوال شخصيه اهل تشيع را به شيعيان افغانستان و قانون محو خشونت عليه زن را به تمام زنان افغانستان تبريک گفت و اظهار اميدواري نمود که با توشيح اين دو قانون در حقوق فاميل و مسايل مربوط به احوال شخصيه و همچنين حقوق زنان، هر چه بيشتر زمينه حاکميت قانون فراهم شود.

صفحه نخست

درباره ما

فصلنامه بشارت

بولتن خبري افغانستان

گفتگو

در ساحل سرود

شمیم احساس

اهل بيت (ع)

مقالات

داستانهای قرآنی

سایتهای افغانستان

کتابخانه

تازه های نشر

گالري تصاوير

تمامی حقوق متعلق به سایت مؤسسه فرهنگی بشارت است     www.bsharat.com