صفحه نخست

در باره ما

ارتباط با ما

 

فراخوان همایش زنان در افغانستان ، فرصتها ، چالشها، و راهکارها

مؤسسه  فرهنگی بشارت، کانون فرهنگی آموزشی رسالت، مجمع علمی فرهنگی والعصر و انجمن طلاب خواهران افغانستان (ریحانه)  «همایش زنان درافغانستان؛ فرصتها؛ چالشها و راهکارها» برگزار می کنند. نخبگان و نویسندگان عزیز مطالب شان را می توانند از طریق ایمیل فراخوان یا به امیل مسؤول دبیرخانه (nazer_zaki@yahool.com) ارسال نمایند....

موضوعات پیشنهادی این همایش قرار زیر می باشد.

نگاه فقهي و حقوقي به مسايل زنان در افغانستان
نگاه تاريخي به مسايل زنان در افغانستان
نگاه فلسفي و کلامي به مسايل زنان در افغانستان
نگاه تربيتي و آموزشي به مسا يل زنان در افغانستان
نگاه سياسي و اجتماعي به مسايل زنان در افغانستان
نگاه اقتصادي به مباحث زنان در افغانستان
موضوعات تفصیلی در ادامه متن موجود می باشد.
شرایط:
مقاله بین25 تا 35 صفحه بوده و در جای دیگر عرضه نشده باشد و متناسب با جامعه افغانستانی باشد.
مهلت ارسال مقالات: 15/8/1388 ____ تماس: 7740668 داخلي 309 و 09367396097 و 09124531255 _____
email: asif1354@gmail.com و nazer_zaki@gmail.com

موضوعات تفصیلی

نگاه فقهي و حقوقي به مسايل زنان در افغانستان

1- فعاليت‌ سياسي-اجتماعي زنان از منظر فقه جعفري

2- فعاليت‌ سياسي- اجتماعي زنان از منظر فقه حنفي

3- موقعيت حقوقي زنان افغانستان از منظر فقه و قوانين افغانستان

4- حقوق سياسي-اجتماعي زنان در افغانستان

5- حقوق اقتصادي زنان در افغانستان

6- حقوق زنان افغانستان در حوزه حقوق خصوصي

(حق مالکيت، حق ارث، حق کار، حق نفقه،‌ حق مهريه و غيره)

7- انواع ازدواج‌ها در افغانستان و بررسي فقهي و حقوقي آن‌ها

(تزويج غيابي، تزويج قبل از بلوغ، دختر عذر، تزويج مبادله اي, و...)

8- راهبردهاي حقوقي توانمندسازي زنان در افغانستان.

9- بزه ديدگي زنان افغانستان ريشه ها و راهکارها.

10- راهکارهاي حقوقي کاهش خشونت عليه زنان در افغانستان

11-نقش پليس در حمايت از زنان افغانستان، کاستي‌ها و بايستي‌ها

12- موقعيت حقوقي زنان در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

13- جايگاه زنان در فرايند دادرسي کيفري افغانستان

14- رويكردهاي اصلاحي نسبت به حقوق زنان در افغانستان

15- راهكارهاي حقوقي توسعه و بهبود وضعيت زنان در افغانستان

نگاه سياسي و اجتماعي به مسايل زنان در افغانستان

1- منزلت سياسي-اجتماعي زنان در افغانستان

2- نقش‌ سياسي - اجتماعي زنان در افغانستان

3- فعاليت‌هاي سياسي-اجتماعي زنان و تهديدهاي امنيتي در افغانستان

4- فعاليت‌هاي سياسي-اجتماعي زنان از منظر فقه و قوانين افغانستان

5- زن و سنت‌هاي اجتماعي در افغانستان

6- زمينه‌هاي اجتماعي تبعيض جنسيتي در افغانستان

7- کارکردهاي خانواده در افغانستان

8- انواع ازداواج در افغانستان، زمينه‌ها و پيامدهاي اجتماعي

9- مکانيسم و ويژگي‌هاي جامعه پذيري زنان افغانستان

10- زمينه‌هاي سياسي-اجتماعي نگاه کم بينانه نسبت به زنان در افغانستان

11- زمينه‌هاي سياسي-اجتماعي انديشه‌هاي فمينيستي در افغانستان

12- تأثير شرايط جغرافيايي بر وضعيت سياسي-اجتماعي زنان در افغانستان

13- راه‌هاي توانمندسازي زنان افغانستان در فعاليت‌هاي سياسي- اجتماعي

14- زنان و برخورداري از آرامش رواني در فعاليت‌هاي سياسي-اجتماعي

15- انجيوها و فعاليت‌هاي سياسي-اجتماعي زنان در افغانستان

16- رابطه‌ي فقر زنان و ناهنجاري‌هاي اجتماعي در افغانستان

نگاه تربيتي و آموزشي به مسا يل زنان در افغانستان

1- آموزش زنان در افغانستان، فرصت‌ها, چالش‌ها و راهکارها

2- تحصيل دختران در افغانستان, فرصت‌ها چالش‌ها و راهکارها

3- نقش زنان در آموزش و پرورش افغانستان

4- زنان افغانستان و محروميت‌هاي آموزشي - تربيتي

5- زنان افغانستان در كشکمش هويت هاي متضاد

6- سلطه فرهنگي بيگانه در مسايل مربوط به زنان در افغانستان

7-نقش رسانه‌ها در شکل‌گيري شخصيت زنان در افغانستان

8- زنان و تجمل گرايي در افغانستان, زمينه‌ها و پيامدها

9- بدآموزي رسانه‌هاي عمومي در افغانستان، پيامدها و راهکارها

10- ضعف آموزش‌هاي ديني در افغانستان،.پيامدها و راهکارها

11- ايجاد اعتماد به نفس در زنان افغانستان از طريق معرفي الگوهاي موفق

12- زن و سنت شكني در الگوسازي‌هاي مسلط در افغانستان

13- زن و ضرورت احياي هويت ديني و بومي درافغانستان

14- مدل‌هاي حجاب اسلامي در ميان زنان افغانستان

15- زن و اخلاق مداري در افغانستان

16- الگوهاي رفتاري زنان افغانستان در جامعه و خانواده.

17- نقش زن در ايجاد آرامش رواني جامعه از طريق خانواده‌هاي آرام

18- زنان و خانه داري در افغانستان

19- نقش زن در استحکام خانواده در افغانستان

20- راهکارهاي کاهش خشونت عليه زنان در خانواده‌هاي افغانستاني

21- زن و آگاهي از روش‌هاي تربيتي صحيح و مؤثر فرزندان در افغانستان

نگاه تاريخي به مسايل زنان در افغانستان

1- زنان برجسته و موفق در تاريخ افغانستان

2- زنان و مبارزات ضد استعماري در افغانستان

3- زنان و مبارزات ضد استبدادي در افغانستان

4- زنان و مشروطه خواهي در افغانستان

5- نقش زنان در احزاب سياسي افغانستان

6- نقش زنان در جهاد مقدس افغانستان.عليه شوروي

7- زن و ادبيات فلکوريک در افغانستان

8- زنان افغانستان و شعر مقاومت

نگاه فلسفي و کلامي به مسايل زنان در افغانستان

1- بررسي تطبيقي جايگاه زن در اسلام و آداب و رسوم افغانستان

2- بررسي تطبيقي کرامت زن در اسلام و آداب و رسوم‌ افغانستان

3- زن در انديشه‌ي فيلسوفان افغانستان

4- زنان و فلسفه ورزي در افغانستان

5- زن در انديشه‌ي عارفان افغانستان

6- زن در انديشه‌ي متکلمان افغانستان

7- زن در انديشه‌ي روشنفکران افغانستان

8- مباني نظري حقوق زن در اسلام و قانون اساسي افغانستان

9- تحجرگرايي ديني و مسايل زنان در افغانستان و راههاي برون رفت از آن

10- جريان شناسي فمينيسم در افغانستان.

11- عوامل نفوذ فمينيسم در افغانستان

12- پيامدهاي فرهنگي و اعتقادي فمينيسم در افغانستان

13- شيوه‌ها و راهکارهاي مبارزه با فمينيسم در افغانستان

14- مباحث زنان و نوگرايي ديني در افغانستان

15- شيوه‌ها و راهکارهاي تبيين صحيح نظريه اسلام در مباحث زنان

16- شبهات اعتقادي در باره ي مسايل زنان در افغانستان و حل منطقي آن‌ها

نگاه اقتصادي به مباحث زنان در افغانستان

1- نقش زنان افغانستان در اقتصاد خانواده

2-ن قش زنان افغانستان در توليد ناخالص ملي (GDP)

3- اشتغال زنان در افغانستان از منظر فقه و قوانين افغانستان

4- زنان شاغل مشکلات و راهکارها

5- نقش زنان در توسعه‌ي اقتصادي کشور

6- استقلال اقتصادي زنان از منظر فقه و قوانين افغانستان

7- زنان افغانستان و پديده‌ي مصرف‌گرايي مدرن

8- برابري کارمزد زن و مرد در افغانستان

9- ارجگزاري به تخصص زنان در افغانستان

10- صنايع دستي زنان افغانستان

11- انجيوها و کارآفريني براي زنان افغانستان

12- سهم زنان افغانستان از کمک هاي بين المللي

13- زنان و تجارت در افغانستان

14- راهکارهاي تأمين امنيت شغلي زنان در افغانستان

مؤسسه  فرهنگی بشارت، کانون فرهنگی آموزشی رسالت، مجمع علمی فرهنگی والعصر و انجمن طلاب خواهران افغانستان (ریحانه)

 

صفحه نخست

درباره ما

فصلنامه بشارت

بولتن خبري افغانستان

گفتگو

در ساحل سرود

شمیم احساس

اهل بيت (ع)

مقالات

داستانهای قرآنی

سایتهای افغانستان

کتابخانه

تازه های نشر

گالري تصاوير

تمامی حقوق متعلق به سایت مؤسسه فرهنگی   است     www.bsharat.com