افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 21 June , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

فراخوان همایش زنان در افغانستان ، فرصتها ، چالشها، و راهکارها
17 آبان 1400 - 11:16
شناسه : 1821
بازدید 103
2
فراخوان همایش زنان در افغانستان ، فرصتها ، چالشها، و راهکارها مرکز فرهنگی-اجتماعی بشارت، کانون فرهنگی آموزشی رسالت، مجمع علمی فرهنگی والعصر و انجمن طلاب خواهران افغانستان (ریحانه)  «همایش زنان درافغانستان؛ فرصتها؛ چالشها و راهکارها» برگزار می کنند.
پ
پ
مرکز فرهنگی-اجتماعی بشارت، کانون فرهنگی آموزشی رسالت، مجمع علمی فرهنگی والعصر و انجمن طلاب خواهران افغانستان (ریحانه)  «همایش زنان درافغانستان؛ فرصتها؛ چالشها و راهکارها» برگزار می کنند. نخبگان و نویسندگان عزیز مطالب شان را می توانند از طریق ایمیل فراخوان یا به امیل مسؤول دبیرخانه (nazer_zaki@yahool.com) ارسال نمایند….
موضوعات پیشنهادی این همایش قرار زیر می باشد.
نگاه فقهی و حقوقی به مسایل زنان در افغانستان
نگاه تاریخی به مسایل زنان در افغانستان
نگاه فلسفی و کلامی به مسایل زنان در افغانستان
نگاه تربیتی و آموزشی به مسا یل زنان در افغانستان
نگاه سیاسی و اجتماعی به مسایل زنان در افغانستان
نگاه اقتصادی به مباحث زنان در افغانستان
موضوعات تفصیلی در ادامه متن موجود می باشد.
شرایط:
مقاله بین۲۵ تا ۳۵ صفحه بوده و در جای دیگر عرضه نشده باشد و متناسب با جامعه افغانستانی باشد.
مهلت ارسال مقالات: ۱۵/۸/۱۳۸۸ ____ تماس: ۷۷۴۰۶۶۸ داخلی ۳۰۹ و ۰۹۳۶۷۳۹۶۰۹۷ و ۰۹۱۲۴۵۳۱۲۵۵ _____
 asif1354@gmail.com و hamidzaki2@gmail.com
موضوعات تفصیلی
نگاه فقهی و حقوقی به مسایل زنان در افغانستان
۱- فعالیت‌ سیاسی-اجتماعی زنان از منظر فقه جعفری
۲- فعالیت‌ سیاسی- اجتماعی زنان از منظر فقه حنفی
۳- موقعیت حقوقی زنان افغانستان از منظر فقه و قوانین افغانستان
۴- حقوق سیاسی-اجتماعی زنان در افغانستان
۵- حقوق اقتصادی زنان در افغانستان
۶- حقوق زنان افغانستان در حوزه حقوق خصوصی
(حق مالکیت، حق ارث، حق کار، حق نفقه،‌ حق مهریه و غیره)
۷- انواع ازدواج‌ها در افغانستان و بررسی فقهی و حقوقی آن‌ها
(تزویج غیابی، تزویج قبل از بلوغ، دختر عذر، تزویج مبادله ای, و…)
۸- راهبردهای حقوقی توانمندسازی زنان در افغانستان.
۹- بزه دیدگی زنان افغانستان ریشه ها و راهکارها.
۱۰- راهکارهای حقوقی کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان
۱۱-نقش پلیس در حمایت از زنان افغانستان، کاستی‌ها و بایستی‌ها
۱۲- موقعیت حقوقی زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
۱۳- جایگاه زنان در فرایند دادرسی کیفری افغانستان
۱۴- رویکردهای اصلاحی نسبت به حقوق زنان در افغانستان
۱۵- راهکارهای حقوقی توسعه و بهبود وضعیت زنان در افغانستان
نگاه سیاسی و اجتماعی به مسایل زنان در افغانستان
۱- منزلت سیاسی-اجتماعی زنان در افغانستان
۲- نقش‌ سیاسی – اجتماعی زنان در افغانستان
۳- فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی زنان و تهدیدهای امنیتی در افغانستان
۴- فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی زنان از منظر فقه و قوانین افغانستان
۵- زن و سنت‌های اجتماعی در افغانستان
۶- زمینه‌های اجتماعی تبعیض جنسیتی در افغانستان
۷- کارکردهای خانواده در افغانستان
۸- انواع ازداواج در افغانستان، زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی
۹- مکانیسم و ویژگی‌های جامعه پذیری زنان افغانستان
۱۰- زمینه‌های سیاسی-اجتماعی نگاه کم بینانه نسبت به زنان در افغانستان
۱۱- زمینه‌های سیاسی-اجتماعی اندیشه‌های فمینیستی در افغانستان
۱۲- تأثیر شرایط جغرافیایی بر وضعیت سیاسی-اجتماعی زنان در افغانستان
۱۳- راه‌های توانمندسازی زنان افغانستان در فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی
۱۴- زنان و برخورداری از آرامش روانی در فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی
۱۵- انجیوها و فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی زنان در افغانستان
۱۶- رابطه‌ی فقر زنان و ناهنجاری‌های اجتماعی در افغانستان
نگاه تربیتی و آموزشی به مسا یل زنان در افغانستان
۱- آموزش زنان در افغانستان، فرصت‌ها, چالش‌ها و راهکارها
۲- تحصیل دختران در افغانستان, فرصت‌ها چالش‌ها و راهکارها
۳- نقش زنان در آموزش و پرورش افغانستان
۴- زنان افغانستان و محرومیت‌های آموزشی – تربیتی
۵- زنان افغانستان در کشکمش هویت های متضاد
۶- سلطه فرهنگی بیگانه در مسایل مربوط به زنان در افغانستان
۷-نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری شخصیت زنان در افغانستان
۸- زنان و تجمل گرایی در افغانستان, زمینه‌ها و پیامدها
۹- بدآموزی رسانه‌های عمومی در افغانستان، پیامدها و راهکارها
۱۰- ضعف آموزش‌های دینی در افغانستان،.پیامدها و راهکارها
۱۱- ایجاد اعتماد به نفس در زنان افغانستان از طریق معرفی الگوهای موفق
۱۲- زن و سنت شکنی در الگوسازی‌های مسلط در افغانستان
۱۳- زن و ضرورت احیای هویت دینی و بومی درافغانستان
۱۴- مدل‌های حجاب اسلامی در میان زنان افغانستان
۱۵- زن و اخلاق مداری در افغانستان
۱۶- الگوهای رفتاری زنان افغانستان در جامعه و خانواده.
۱۷- نقش زن در ایجاد آرامش روانی جامعه از طریق خانواده‌های آرام
۱۸- زنان و خانه داری در افغانستان
۱۹- نقش زن در استحکام خانواده در افغانستان
۲۰- راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان در خانواده‌های افغانستانی
۲۱- زن و آگاهی از روش‌های تربیتی صحیح و مؤثر فرزندان در افغانستان
نگاه تاریخی به مسایل زنان در افغانستان
۱- زنان برجسته و موفق در تاریخ افغانستان
۲- زنان و مبارزات ضد استعماری در افغانستان
۳- زنان و مبارزات ضد استبدادی در افغانستان
۴- زنان و مشروطه خواهی در افغانستان
۵- نقش زنان در احزاب سیاسی افغانستان
۶- نقش زنان در جهاد مقدس افغانستان.علیه شوروی
۷- زن و ادبیات فلکوریک در افغانستان
۸- زنان افغانستان و شعر مقاومت
نگاه فلسفی و کلامی به مسایل زنان در افغانستان
۱- بررسی تطبیقی جایگاه زن در اسلام و آداب و رسوم افغانستان
۲- بررسی تطبیقی کرامت زن در اسلام و آداب و رسوم‌ افغانستان
۳- زن در اندیشه‌ی فیلسوفان افغانستان
۴- زنان و فلسفه ورزی در افغانستان
۵- زن در اندیشه‌ی عارفان افغانستان
۶- زن در اندیشه‌ی متکلمان افغانستان
۷- زن در اندیشه‌ی روشنفکران افغانستان
۸- مبانی نظری حقوق زن در اسلام و قانون اساسی افغانستان
۹- تحجرگرایی دینی و مسایل زنان در افغانستان و راههای برون رفت از آن
۱۰- جریان شناسی فمینیسم در افغانستان.
۱۱- عوامل نفوذ فمینیسم در افغانستان
۱۲- پیامدهای فرهنگی و اعتقادی فمینیسم در افغانستان
۱۳- شیوه‌ها و راهکارهای مبارزه با فمینیسم در افغانستان
۱۴- مباحث زنان و نوگرایی دینی در افغانستان
۱۵- شیوه‌ها و راهکارهای تبیین صحیح نظریه اسلام در مباحث زنان
۱۶- شبهات اعتقادی در باره ی مسایل زنان در افغانستان و حل منطقی آن‌ها
نگاه اقتصادی به مباحث زنان در افغانستان
۱- نقش زنان افغانستان در اقتصاد خانواده
۲-ن قش زنان افغانستان در تولید ناخالص ملی (GDP)
۳- اشتغال زنان در افغانستان از منظر فقه و قوانین افغانستان
۴- زنان شاغل مشکلات و راهکارها
۵- نقش زنان در توسعه‌ی اقتصادی کشور
۶- استقلال اقتصادی زنان از منظر فقه و قوانین افغانستان
۷- زنان افغانستان و پدیده‌ی مصرف‌گرایی مدرن
۸- برابری کارمزد زن و مرد در افغانستان
۹- ارجگزاری به تخصص زنان در افغانستان
۱۰- صنایع دستی زنان افغانستان
۱۱- انجیوها و کارآفرینی برای زنان افغانستان
۱۲- سهم زنان افغانستان از کمک های بین المللی
۱۳- زنان و تجارت در افغانستان
۱۴- راهکارهای تأمین امنیت شغلی زنان در افغانستان
مؤسسه  فرهنگی بشارت، کانون فرهنگی آموزشی رسالت، مجمع علمی فرهنگی والعصر و انجمن طلاب خواهران افغانستان (ریحانه)

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.