افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 May , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

از مقام علمی، فرهنگی واجتماعی الحاج استاد رحمانی یزدری در کابل تجلیل شد
01 آذر 1401 - 7:00
شناسه : 5792
بازدید 279
4
از مقام علمی، فرهنگی واجتماعی الحاج استاد رحمانی یزدری  روز دوشنبه تاریخ ۱/ ۹/ ۱۴۰۱  درشهرکابل درمجتمع رسول اکرم  تجلیل شد.
پ
پ

به گزارش بشارت ، از مقام علمی، فرهنگی واجتماعی الحاج استاد رحمانی یزدری  روز دوشنبه تاریخ ۱/ ۹/ ۱۴۰۱  درشهرکابل درمجتمع رسول اکرم  تجلیل شد.

در این برنامه علمی_فرهنگی که به ابتکارمرکزتحقیقات علوم انسانی، مدرسه علمیه خاتم الاوصیا، اتحادیه مکاتب خصوصی، مجتمع علمی قرآن وعترت، مدرسه علمیه امام جعفرصادق و مجتمع علمی تحقیقاتی امیرالمومنین تدارک دیده شده بود،اساتیددانشگاه، فعالان فرهنگی، دانشجویان، طلاب و مدرسان حوزهای علمیه، ریاست دفترحضرت ایت الله العظمی فیاض مدظله،اصحاب رسانه ودهها تن از اقشار مختلف مردم شرکت داشتند. مجری خوب این مراسم جناب استادنظری (محسنی تبرعنک) بعدازانکه مقدم شرکت کنندگان را گرامی داشت درتوجیه برپایی این محفل درسخنانی که جنبه مقدمیت داشت چنین ابرازکرد: این محفل به منظورنیکوداشت علمی وخدماتی شخصیت دردمندی برپا شده است که لحظه ای ازاگاهی بخشی، دلسوزی به مردم واصلاح اجتماعی غافل نبوده است. این شخصیت ۸۰ ساله به مثابه یک جوان پرانرژی فعال وپرتحرک است. اوعالم دردمندی است که برای جامعه نگران است ومی سوزدودرتلاش است تا گره ازمشکلات اجتماعی مردمش بازکند. بدون شک تجلیل ازچنین شخصیتی یک وظیفه دینی واخلاقی است؛ مردی که سراسرزندگی اوتلاش، بیدارگری واصلاح طلبی بوده ودرمسیر عمل وصداقت گام برداشتهاست، شایسته هرنوع ستایش است.  تجلیل ازاستادرحمانی تجلیل ازشخص نیست؛ بلکه پاسداشت ازشخصیت واندیشه هایی متعالی اواست.به یقین اویک فرد نیست؛بلکه یک آیدیال تیپ ویک سرمشق است. سرمشق گرفتن ازاو همان چگونه زیستن وچگونه خدمت کردن وچگونه به دنبال حقیقت رفتن و سوختن وخطرکردن برای جامعه است. پس ازتلاوت زیبا ودلنشین قاری برجسته قرآن سیدحمیدالله رحیمی دکترحکمت نخستین سخنران بود که درجایگاه دعوت شده وبه ایرادسخن پرداخت.

 وی سخنان خود رادرقالب دونکته ارائه کرد:

 ۱.مردم ما با توجه به مظلومیت تاریخی که تحمل کرده اندیکی ازجفاهایی که درحق آنان روا داشته شده این است که مارا به ضعف انگاری وبحران هویت کشانده است. مردم ما متاسفانه دچاراعتماد به نفس وبحران هویت شده است.درهنگامه ای گرفتارآمدن درجنبره بحران هویت خوب است که به گنج های معنوی که درجهت بیداری واحیای هویت نقش اساسی داشته اند توجه کرد. یکی ازاین شخصیت ها استادرحمانی است.

۲.درچنین شرایطی بحرانی نیازمندمعرفی کارنامه روحانیت هستیم. بیان کارنامه صرف تجلیل نیست؛ بلکه باید ازاین کارنامه ها درجهت انسجام و وحدت اجتماعی بهره گرفته شود. بیان کارنامه درخشان روحانیت درتعمیق پیوندمردم وروحانیت نقش دارد.این پیوندیکی ازاساسی ترین عامل برای رشد اجتماعی ونجات ازبحران هویت است. دراین محفل استادافضلی ضمن سپاس گذاری ازنهادهای برگذارکننده گزارشی جامعی ازآثارتالیفی استادرحمانی و کتابخانه آل البیت ارائه داشت. درزمینه آثاراستادرحمانی بیان داشت که تاهنوز ۱۶ جلدکتاب توسط ایشات تالیف وتدوین شده است و۷جلد دیگر دردست چاپ است. استادافضلی بیان داشت که ویژگی این آثارمعطوف بودن به نیازهای جامعه است.  استادرحمانی دراین آثارفقط دردهارا بیان نکرده است؛ بلکه به راه هل ها نیزتمرکزکرده است. استادافضلی درگزارش خوددرموردکتابخانه چنین اظهارداشت :این کتابخانه درمساحت ۲۰۰ متر دردوطبقه ودارای ۴۰۰ مترزیربناست که با بودجه شخصی استادرحمانی تاسیس ودرخدمت علاقمندان قرارگرفته است.این کتابخانه حاصل زحمات طاقت فرسای استادرحمانی است. او یک تنه واردمیدان شده است وبه جمع اوری آثارموردنیاز ونقل وانتقال ان به کابل مبادرت کرده است.

مجموع کتاب های که دردیتابیس کتابخانه ثبت شده ۵۳۲۴۰ جلد است.تعدادی که ثبت نشده ۶۵۰۰ و۱۰۰ کارتن نیز آماده انتقال به کابل است.

دکترعارفی سخنران دیگراین محفل بود.ایشان هدف این نشست را نیکوداشت ازفکروایده استادرحمانی اعلام کرده وافزود اگرخدمات علمارا بشماریم هیچیک کمترازخدمات استاد رحمانی نیست؛ اما انچه مارا وادارکرداین محفل را دایرکنیم دل نگرانی های استاد بابت سرنوشت جامعه است. اوبه تمام معنا مجنون وطن شده است. ثروتی که با تبلیغ وشهریه ماهانه پس اندازکرده بیاوردصرف درخدمات عام المنفعه نماید این برای ما مهم است. بیدارگری ویژگی عمده استادرحمانی است. هرعالمی، هرسخنی و هرتالیفی بیدارگری نیست.بیدارگری یعنی؛ درک نیاززمان واین که با شرایط زمان رشد وپیشرفت پیدا شود. هدف این مجلس تجلیل ازهمین ایده است. استادرحمانی سه محوربیدارگری را خوب متوجه شده است ودرمسیربیدارگری قرارگرفته است.این سه محورعبارت است از:

۱.کاربردی کردن تعلیمات دینی:

اواحادیث وایات را درزندگی اجتماعی پیاده کرده وکاربردی نموده است.

۲.انسان سازی روابط اجتماعی:

اومتوجه شده است که روابط اجتماعی ما ازارزش های انسانی تهی است وپیامش این است که باید ان را انسانی بسازیم. چرا انرژی های زیادی را دررقابت های کورآزادکنیم وچرا ان را درجهت مثبت به کارنگیریم؟ این سوال ازسنخ سوال های هویتی ویک نوع بیدارگری است.

۳.ارتقای سطح زندگی:

استادرحمانی معتقداست: فقردرجامعه بایدریشه کن شود وریشه کنی ان نیازمند تغییراست. اومعتقداست عقب ماندگی سرنوشت قطعی نیست ومغزتکانی می خواهد.اوبه همه این پیام هارا فرستاده است.

دکترنیازی به عنوان سخنران بعدی علمارا وارثان انبیاء معرفی کرد.کار انبیاء تزکیه، تعلیم کتاب وحکمت است.انبیاء ازجنس مردم وبرخاسته ازمیان مردم بودند. تجلی انبیا علماست ونمونه ان استادرحمانی است. انگیزه استادرحمانی درک مشکلات جامعه وسپس ارائه راه حل است. ازنظروی مشکل اصلی جامعه افعانستان جهل است وباید با علم حهالت را ازبین برد.استادرحمانی درزمینه تعلیم وتربیت بسیار موفق عملکرده است. اومصداق عالم عامل است واندیشه اوهرگزانتزاعی نیست ومعطوف به نیازها ومقتضیات جامعه است واین مسئله استادرحمانی را ممتازومتفاوت ازدیگران می سازد.

رییس اتحادیه مکاتب همکاربا معارف درسخنرانی کوتاه خود برضرورت این نشست تاکید نموده وبیان داشت که معرفی دانشمندان مثل استادرحمانی یک اولویت وکارشایسته است. درشرایطی که فاصله میان جوانان وروحانیت روزافزون شده است این یک وظیفه است که علمارا به عنوان یک الگودرجامعه معرفی کنیم. اوپیشنهادداد که درهرماه یکی ازعلما به عنوان الگوبرای جوانان معرفی شود.

آخرین سخنران محفل شخص استادرحمانی بود که خود انگیزه این گردهمایی محسوب می شود. استادرحمانی ضمن تشکرازبرگذارکنندگان وشرکت کنندگان یادآورشد که بنده شایسته تمجیدنیستم باید کسانی تمجید شودکه بدون ریا خدمات داشتند(همچون اقامیراحمد، علامه بلخی، ملامشک عالم، شهیدمزاری وآیت الله علی یاورافتخاری و…) ومن هیچ چه ندارم وفقط یک چیزدارم: دردملت افعانستان ورنجی که ازهزاران رنج ومحنتی که ازاین ملت سرگردان درجان من افتاده است مارا بی تاب ساخته است. معضلاتی که جامعه ماراگرفتارکرده است هیچکس را بیغم نمی گذارد. فقرومسکنت، ناتوانی فکری، دین گریزی، اختلاف، وابستگی همه جانبه، تبعیض، ناامیدی وبدبینی نمونه هایی از چالش های اساسی است که کمترین فردرا ازدیدن انها درکنج عافیت قرارمی دهد.

هرچه بایدبنالیم ازناامیدی است. 

اویادآورشد که به هرکس بگویی بیایید کارکنیم می گوید نمی شود. من میگویم این بن بست ها سرنوشت محتوم مانیست. اگرخواسته باشیم می توانیم این بست هارا بشکنیم؛ اما مشکل این است که خواستن درکارنیست. مشکل اساسی دیگراین است که حتی فرهیختگان ما ازانتقادمی ترسند ومنتقدرا دشمن می پندارند. درحالی که انتقادبرای اصلاح اجتماعی یک ضرورت ویک اصل است.ام المصائب این است که درمواجهه با مشکلات خاموشی اختیارمی کنیم چون فکرمی کنیم با تحرک وفعالیت وانتقاد منافع مابه خطرمواجه می شود.سازش کاری یک اشتباه اساسی درروابط اجتماعی است. حتی عالمان دینی به سازش کاری رو آورده است. دراخریاداورشدکه این جلسه باید تلنگری باشد برای بیداری، اصلاح روابط اجتماعی واین که به سرنوشت خود فکرکنیم وبه تعامل مثبت با نیروهای اجتماعی برقرارکنیم. هیچکس ازتعامل ضررنمی کند.تعامل عامل توسعه وبیرون آمدن ازبن بست است.

 درفرجان این محفل با شکوه بادعاییه استادفیاض رییس دفترایت الله العطمی فیاض پایان یافت. دراخربرنامه بااعطای لوح تقدیر وانداختن عبا بردوش استادرحمانی اززحمات علمی واجتماعی ایشان تقدیربه عمل آمد. سپس مهمانان جهت صرف پذیرایی که ازسوی نهادهای برگذارکننده تدارک دیده شده بود، به طبقه دوم مجتمع هدایت شدند.

محمدعارف دولتشاهی_ کابل

 

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.