افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 May , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » انفجار، کابل

انفجار ماین کنار جاده ای د ر منطقه «خیرخانه» از مربوطات حوزه یازدهم شهر کابل رخ داد
2 سال قبل

انفجار ماین کنار جاده ای د ر منطقه «خیرخانه» از مربوطات حوزه یازدهم شهر کابل رخ داد

شب گذشته صدای انفجار در منطقه خیرخانه مینه درمربوطات حوزه یازدهم شهر کابل شنیده شده است