افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 May , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » حکومت

کمکهای جهانی به ولایات محروم از جمله دایکندی نیازمند هماهنگی حکومت مرکزی است
2 سال قبل
کمکهای جهانی به ولایات محروم از جمله دایکندی نیازمند هماهنگی حکومت مرکزی است

کمکهای جهانی به ولایات محروم از جمله دایکندی نیازمند هماهنگی حکومت مرکزی است

ولایات محروم از جمله ولایت دایکندی از بی توجهی حکومت مرکزی همواره در رنج است.