افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 24 February , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » ستم

سمینار رهبر شهید مطالبات سیاسی ملیت های تحت ستم ومحروم افغانستان
2 سال قبل
سمینار رهبر شهید مطالبات سیاسی ملیت های تحت ستم ومحروم افغانستان

سمینار رهبر شهید مطالبات سیاسی ملیت های تحت ستم ومحروم افغانستان

5-12 - 1389 گروه خبری بشارت : به مناسبت تجلیل از شانزدهمین سالگرد شهید مزاریسمینار تحت عنوان «رهبر شهید مطالبات سیاسی ملیت های تحت ستم ومحروم افغانستان» در هالند برگزار می شود