افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 May , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » طالبان – محمد حسن آخوند

محمد حسن آخوند، صدر اعظم  حکومت طالبان برای اولین بار با انتشار پیام صوتی گفت: افرادی که وارد خانه‌های مردم می‌شوند ، دزدان مسلح هستند که لباس مجاهدین بر تن دارند و کارهای شیطانی می‌کنند.
2 سال قبل

محمد حسن آخوند، صدر اعظم  حکومت طالبان برای اولین بار با انتشار پیام صوتی گفت: افرادی که وارد خانه‌های مردم می‌شوند ، دزدان مسلح هستند که لباس مجاهدین بر تن دارند و کارهای شیطانی می‌کنند.

محمد حسن آخوند صدر اعظم حکومت طالبان برای نخستین بار پیام صوتی را انتشار داد و گفت: افرادی که وارد خانه‌های مردم می‌شوند ، دزدان مسلح هستند که لباس مجاهدین بر تن دارند و کارهای شیطانی می‌کنند و او طالبان را عامل بیکاری و وضعیت بد اقتصادی ندانست.