افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 July , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » فریاد عدالت

کلام شهید سید سجادی در مقدمه فریاد عدالت
2 سال قبل
كلام شهید سید سجادی در مقدمه فریاد عدالت

کلام شهید سید سجادی در مقدمه فریاد عدالت

... و مزارى تنها رهبرى كه بجاى انديشيدن به موقعيت و منافع شخصى و معامله گرى سياسى با اين و آن و بهره گيرى از فرصتهاى بدست آمده براى اندوختن ثروت و سرمايه گذارى در بانكهاى خارجى و فكر روز مبادا و جاتهى كردن در روزهاى دشوار مرگ و زندگى و حضور رندانه در هنگامه هاى بهره جويى و استفاده سياسى، به مردم فكر كرد و مصالح مردم را بر هر امتياز ديگرى ترجيح داد و در كنار مردم و با مردم براى احياى ارزشها و پاسدارى از دستا وردهاى جهاد مبارزه كرد و لحظه اى در امر دفاع از حقّ و عدالت درنگ ننموده و سر بر آستان صاحبان دورغين قدرت نسائيد.