افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 21 June , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » فصلنامه، علمی، فرهنگی، بشارت

فصلنامه فرهنگی – اجتماعی بشارت
2 سال قبل

فصلنامه فرهنگی – اجتماعی بشارت

سال دوازدهم، شماره ۴۲-۴۳، بهار و تابستان ۱۳۸۹ صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگى بشارت مدیر مسؤول: حمید زکى سـردبیـر: مهـدى مهـدوى مدیر اجرایى : محمدعلى ابراهیمى ویراستار: آمنه غفاری و سید امیر علوی. صفحه آرا و طراحی جلد: آمنه زکی هیأت تحریریه : آمنه غفاری، خانم احمدی، خانم محقق، حمید زکی، حسینعلی حمیدی، علی اکبر ناصری، […]

فصلنامه علمی – فرهنگی بشارت شماره۶۵-۶۴
2 سال قبل
فصلنامه  علمی - فرهنگی بشارت ، سال بیستم شماره 65-64، بهار  و تابستان 1397

فصلنامه علمی – فرهنگی بشارت شماره۶۵-۶۴

فصلنامه  علمی – فرهنگی بشارت ، سال بیستم شماره ۶۵-۶۴، بهار  و تابستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز : مرکز فرهنگی – اجتماعی بشارت مدیر مسئول : حمید زکی سردبیر: آمنه غفاری مدیر اجرایی عبدالله زکی، مسئول توزیع: محمد عیسی جاوید