افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 July , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت
2 سال قبل

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت

  سال هفدهم، شماره ۵۹ – ۵۸، بهار و تابستان ۱۳۹۴ صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگى بشارت مدیر مسؤول: حمید زکى سـردبیـر: آمنه غفاری مدیر اجرایی: عبدالله زکی ویراستار: زهرا موسوی. صفحه آرا و طراح جلد: آمنه زکی  هیأت تحریریه و همکاران این شماره : خانم‏ها: احمدی، غفاری، موسوی، صابری، حسینی آقایان : حسن رضا […]

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت
2 سال قبل

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت

سال پانزدهم، شماره ۵۶ و ۵۷ ، تابستان و پاییز ۱۳۹۳ صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگى بشارت مدیر مسؤول: حمید زکى سـردبیـر: آمنه غفاری مدیر اجرایی: عبدالله زکی ویراستار: کامله موسوی. صفحه آرا و طراح جلد: آمنه زکی  هیأت تحریریه و همکاران این شماره : خانم‏ها: احمدی، صابری، غفاری آقایان: علی موسی صادقی، حمید زکی، […]

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت
2 سال قبل

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت

سال پانزدهم، شماره ۵۴ و ۵۵ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگى بشارت مدیر مسؤول: حمید زکى سـردبیـر: آمنه غفاری مدیر اجرایی: عبدالله زکی ویراستار: کامله موسوی. صفحه آرا و طراح جلد: آمنه زکی هیأت تحریریه و همکاران این شماره : خانم‏ها: احمدی, زاهدی, صابری, غفاری, موسوی آقایان: حسن رضا جعفری, حمید […]

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت
2 سال قبل

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت

سال پانزدهم، شماره ۵۲ و ۵۳ ، بهار و تابستان ۱۳۹۲ صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگى بشارت مدیر مسؤول: حمید زکى سـردبیـر: آمنه غفاری مدیر اجرایی: عبدالله زکی ویراستار: کامله موسوی. صفحه آرا و طراح جلد: آمنه زکی  هیأت تحریریه و همکاران این شماره : خانم‏ها: احمدی، غفاری، مرضیه زکی زاده آقایان: حمید زکی، قنبرعلی […]

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت
2 سال قبل

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت

سال چهاردهم، شماره ۵۱، تابستان ۱۳۹۱ صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگى بشارت مدیر مسؤول: حمید زکى سـردبیـر: مهـدى مهـدوى ویراستار: آمنه غفاری صفحه آرا و طراح جلد: آمنه زکی هیأت تحریریه و همکاران این شماره : خانمها: احمدی، غفاری، موسوی، وفایی و خیرالنساء حسنی آقایان: حمید زکی، قنبرعلی صمدی، حنیف طاهری، عبدالله زکی، محمد علی ابراهیمی، […]

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت
2 سال قبل

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت

سال سیزدهم، شماره۵۰، بهار ۱۳۹۱ صاحب امتیاز: مؤسسۀ فرهنگى بشارت مدیر مسؤول: حمید زکى سـردبیـر: مهـدى مهـدوى مدیر اجرایى : محمدعلى ابراهیمى ویراستار: آمنه غفاری. صفحه آرا و طراحی جلد: آمنه زکی هیأت تحریریه و همکاران این شماره : خانم احمدی، خانم غفاری، خانم صابری، خانم موسوی، حمید زکی، قنبر علی صمدی، محمدعلی ابراهیمی، علی […]

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت
2 سال قبل

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت

  سال سیزدهم، شماره ۴۸ و ۴۹، پاییزو زمستان ۱۳۹۰ صاحب امتیاز: مؤسسۀ فرهنگى بشارت مدیر مسؤول: حمید زکى سـردبیـر: مهـدى مهـدوى ویراستاران: آمنه غفاری و علی اکبر ناصری صفحه آرا و طراح جلد: آمنه زکی  هیأت تحریریه وهمکاران این شماره : خانم غفاری، خانم احمدی، خانم محقق، خانم کامله موسوی، حمید زکی، محمدعلی […]

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت
2 سال قبل

فصلنامه علمی ـ فرهنگی بشارت

سال سیزدهم، شماره۴۷، تابستان ۱۳۹۰ صاحب امتیاز: مؤسسۀ فرهنگى بشارت مدیر مسؤول: حمید زکى سـردبیـر: مهـدى مهـدوى مدیر¬اجرایى¬: محمدعلى¬ابراهیمى ویراستار: آمنه غفاری. صفحه آرا و طراحی جلد: آمنه زکی  همکاران این شماره¬: آمنه غفاری، خانم احمدی، خانم محقق، حمید زکی، محمد علی ابراهیمی، قنبر علی صمدی، اسماعیل دانش، علی جان محمدی قره باغی.  […]