افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 July , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » فصلنامه علمی – فرهنگی بشارت

2 سال قبل
فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت

سال هجدهم، شماره ۴-۵ بهار۱۳۸۱ صاحب امتیاز : مؤسسه فرهنگى بشارت مدیر مسؤول : ناظر حسین زکى بشارت در ویرایش و کوتاه کردن و چاپ مطالب آزاد است. نظریات مطرح شده در مقاله ها الزاماً رأى بشارت نیست. مطالب ارسالى بازگردانده نمى شود. مطالب این شماره دولت انتقالی اسلامی افغانستان جرگه بزرگان مصاحبه با خانم […]

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت 
2 سال قبل
فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت 

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت 

شماره ۳ عقرب ۱۳۶۴ ، صفر ۱۴۱۶ مطالب این شماره سیری در تحولات سیاسی در جنبش اسلامی افغانستان مبارزه با انگلیس نه اولین مبارزه مردم بود و نه آخرین آن تشابه تجاوز انگلیس با تجاوز روسها فرار نمودن و جنایت کردن امیران شورش مردم و نقش مذهب در قیام ضد استعماری ردام و توطئه های […]

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت شماره ۲ ثور ۱۳۶۳
2 سال قبل
فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت شماره 2 ثور 1363

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت شماره ۲ ثور ۱۳۶۳

مطالب این شماره کودتای روسی ۷ ثور میلاد نور دو سپیده صبح وداع شهید.

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت سال اول، شماره ۱حمل ۱۳۶۳
2 سال قبل

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت سال اول، شماره ۱حمل ۱۳۶۳

مطالب این شماره سخنی با شما آئین نامه فرازهای از قرآن و سلسله درسهای از… انفجار وداع شهید

فصلنامه علمی – فرهنگی بشارت شماره۶۵-۶۴
2 سال قبل
فصلنامه  علمی - فرهنگی بشارت ، سال بیستم شماره 65-64، بهار  و تابستان 1397

فصلنامه علمی – فرهنگی بشارت شماره۶۵-۶۴

فصلنامه  علمی – فرهنگی بشارت ، سال بیستم شماره ۶۵-۶۴، بهار  و تابستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز : مرکز فرهنگی – اجتماعی بشارت مدیر مسئول : حمید زکی سردبیر: آمنه غفاری مدیر اجرایی عبدالله زکی، مسئول توزیع: محمد عیسی جاوید