افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » قره باغ

طالبان شاهراه جاغوری و قره باغ را مسدود کرد
1 سال قبل
طالبان شاهراه جاغوري و قره باغ را مسدود کرد

طالبان شاهراه جاغوری و قره باغ را مسدود کرد

طالبان شاهراه جاغوری و قره باغ را مسدود کرد و به باشندگان ولسوالیهای قره باغ وجاغوری اخطار دادند