افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » هزاره

مردم دایکندی با تظاهرات گسترده کشتار مردم هزاره را در کویته پاکستان محکوم کردند
1 سال قبل
مردم دایکندی با تظاهرات گسترده کشتار مردم هزاره را در کویته پاکستان محکوم کردند

مردم دایکندی با تظاهرات گسترده کشتار مردم هزاره را در کویته پاکستان محکوم کردند

مردم دایکندی با تظاهرات گسترده کشتار مرده هزاره را در کویته پاکستان محکوم کردند